ម្ចាស់ Meta បានប្រកាស់កាត់បន្ថយក្រុមអាជីវកម្មក្នុងជុំចុងក្រោយនៃការបញ្ឈប់ការងារ

កាលពីថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ក្រុមហ៊ុន Meta Platforms Inc ម្ចាស់ Facebook បានកាត់បន្ថយការងារនៅទូទាំងអង្គភាពអាជីវកម្ម និងប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធ ខណៈដែលខ្លួនបានអនុវត្តបណ្តុំចុងក្រោយនៃការបញ្ឈប់ចំនួនបីផ្នែក ដែលជាផ្នែកមួយនៃ ផែនការដែលបានប្រកាសក្នុងខែមីនាដើម្បីលុបបំបាត់តួនាទីចំនួន ១០.០០០កន្លែង។

បុគ្គលិករាប់សិបនាក់ដែលធ្វើការក្នុងក្រុមដូចជា ទីផ្សារ សុវត្ថិភាពគេហទំព័រ វិស្វកម្មសហគ្រាស ការគ្រប់គ្រងកម្មវិធី យុទ្ធសាស្ត្រមាតិកា និងទំនាក់ទំនងសាជីវកម្មបានទៅកាន់ LinkedIn ដើម្បីប្រកាសថាពួកគេត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារ។ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមយក្សក៏បានកាត់បន្ថយបុគ្គលិកពីអង្គភាពរបស់ខ្លួនដែលផ្តោតលើភាពឯកជន និងសុចរិតភាព នេះបើយោងតាមការបង្ហោះ LinkedIn ។

Zuckerberg បាននិយាយនៅក្នុងសាលាក្រុងថា បុគ្គលិកប្រហែល 4,000 នាក់បានបាត់បង់ការងារនៅក្នុងខែមេសា បន្ទាប់ពីមានការប៉ះទង្គិចតិចតួច ចំពោះការជ្រើសរើសក្រុមនៅក្នុងខែមីនា។ ក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាការកាត់បន្ថយចុងក្រោយបំផុតទំនងជាប៉ះពាល់ដល់បុគ្គលិកប្រហែល 490 នាក់នៅទីស្នាក់ការកណ្តាលអន្តរជាតិរបស់ខ្លួននៅទីក្រុង Dublin ឬជិត 20% នៃកម្លាំងពលកម្មក្នុងប្រទេសអៀរឡង់របស់ខ្លួន ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង