អាស្រី Nunez មានគ្រាប់បាល់ជាមួយ assists ចំនួន ១៨ ក្នុងរដូវកាលនេះ ខណៈដែលរូបគេចាប់ផ្តើមការប្រកួតត្រឹមតែ ១៧ប៉ុណ្ណោះ

អាស្រី Nunez មានគ្រាប់បាល់ជាមួយ assists ចំនួន ១៨ ក្នុងរដូវកាលនេះ ខណៈដែលរូបគេចាប់ផ្តើមការប្រកួតត្រឹមតែ ១៧ប៉ុណ្ណោះ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង