មកហើយៗបងប្អន! កែវ រំចង់ គាត់បានតាំងចិត្តថា ខែមីនា នឹងត្រលប់មកសង្វៀនវិញហើយ…

ត្រៀមៗបងប្អូន តោកំណាច កែវ រំចង់ គាត់បានតាំងចិត្តថា៖ នៅខែមីនា ខាងមុខនេះ គាត់នឹងត្រលប់មកសង្វៀនវិញហើយ ខណៈប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះ គាត់កំពុងព្យាយាមធ្វើគីឡូ៕
អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង