បងប្អូនគាំទ្រអត់ សង្ឃឹម ប្រកាស ចឹង?

អ្នកលេងចិត្តសាស្រ្ត បឺត សង្ឃឹម បានប្រកាសថា៖ ឈប់ទទួលការប្រកួតទៀតហើយ ដើម្បីយកពេលបុកហ្វឹកហាត់ត្រៀមជួបជើងខ្លាំងថៃ នៅប្រទេសអូស្ត្រាលី នាថ្ងៃទី១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ ខាងមុខនេះ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង