រឿង សោភ័ណ្ឌ ថា អ្នកដែលអាចជួប ឡៅ ចិត្រា បាន នៅខ្មែរយើងមានតែ លន បញ្ញា ទេ…!

មេធីម រឿង សោភ័ណ្ឌ បាននិយាយថា៖ អ្នកដែលអាចជួប ឡៅ ចិត្រា បាន នៅខ្មែរយើងមានតែ លន បញ្ញា ទេ ព្រោះ បញ្ញា ឥឡូវកំពុងឡើងជើង កម្ពស់ក៏ប្រហាក់ប្រហែលគ្នា សម្ថភាពអាចថ្លឹងថ្លែងគ្នាបាន៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង