បឺត សង្ឃឹម និយាយយ៉ាងមោះមុតថា ខ្ញុំបាទបានត្រៀមខ្លួនរួចហើយ លទ្ធផលបែបណាខ្ញុំនឹងខំប្រឹងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំ…

អ្នកលេងចិត្តសាស្រ្ត បឺត សង្ឃឹម បាននិយាយយ៉ាងមោះមុតថា៖ ខ្ញុំបាទបានត្រៀមខ្លួនរួចហើយ លទ្ធផលបែបណាខ្ញុំនឹងខំប្រឹងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង