ព្រំ សំណាង ថា បើសិនមានបរទេសផ្ដួលគាត់ឲ្យសន្លប់ នោះគាត់ប្រហែលជាចូលនិវត្តន៍ហើយ…

ព្រំ សំណាង ថា បើសិនមានបរទេសផ្ដួលគាត់ឲ្យសន្លប់ នោះគាត់ប្រហែលជាចូលនិវត្តន៍ហើយ ព្រោះអី គឺ ព្រំ សំណាង ប្រកួតជាង ៣០០ដងកន្លងមក ធ្លាប់សន្លប់តែម្ដងប៉ុណ្ណោះ គឺសន្លប់ដោយសារកីឡាករជើងចាស់ វ៉ន វីវ៉ា៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង