តាមការបង្ហោះរបស់ ព្រះតេជគុណ Som Sophors ថា អតីត​ជេីង​ខ្លាំង​អំឡុង​ឆ្នាំ​២០១០​ កីឡាករឯម​ លីថូ​ កំពុងមាន​បញ្ហា​សតិអារម្មណ៍​មិន​ប្រក្រតី

បើតាមការបង្ហោះរបស់ ព្រះតេជគុណ Som Sophors បានលើកឡើងថា៖ អតីត​ជេីង​ខ្លាំង​អំឡុង​ឆ្នាំ​២០១០​ កីឡាករឯម​ លីថូ​ កំពុងមាន​បញ្ហា​សតិអារម្មណ៍​មិន​ប្រក្រតី៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង