ប៉ុណ្នឹងច្បាស់នៅបងប្អូន ឡៅ ចន្ទ្រា នឹងទទួល សុដសាខន នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ The Battle of Kings

ប៉ុណ្នឹងច្បាស់នៅបងប្អូន ឡៅ ចន្ទ្រា នឹងទទួល សុដសាខន នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ The Battle of Kings ជួបគ្នានៅថ្ងៃទី ៣-៤ ខែ២ ឆ្នាំ២០២៤ នៅសង្កាត់ព្រៃកឯង ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ៕

May be an image of ‎4 people and ‎text that says '‎Krud V-ACTIVE SPORTS ن ទទក KUN KHMER CHAN TREA VS SUDSA KORN 73KG 73 KG KRUD M FRIENDLY MATCH THE BATTLE OF KINGS ទីតាំងខាងត្បូង រោងចក្រ វឌ្ឍនៈប្រូវើរី សង្កាត់ព្រៃកឯង ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ 3-4 FEB 2024/ 7:00 PM‎'‎‎

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង