នេះហើយបងប្អូន! សមាសភាពកីឡាករប្រកួត កាលបរិច្ឆេទប្រកួត និងទីតាំង…

ត្រៀមៗបងប្អូន នៅថ្ងៃទី ៣-៤ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ២០២៤ ខាងមុខនេះ នៅខាងត្បូងរោងចក្រ វឌ្ឍន:ប៊្រូវើរី សង្កាត់ព្រែកឯង ខ័ណ្ឌច្បារអំពៅ ភ្នំពេញ វេលាម៉ោង ៧ៈ០០នាទីល្ងាចតទៅ៕

May be an image of 4 people and text that says 'Krud V-ACTIVE SPORTS ទទក KUN KHMER THUN RITHY VS SAIYOK WIN % KRUD WIN % THE BATTLE OF KINGS ទីតាំងខាងត្បូង រោងចក្រ វឌ្ឍន ប្រូវើរី សង្កាត់ព្រៃកឯង ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ'May be an image of 4 people and text that says 'V-ACTIVE SORTT Krud KUN KHMER ទទក LON PANHA VS KENAN PENDIK 65 KG D KRUD FRIENDLY MATCH THE BATTLE OF KINGS ទីតាំងខាងត្បូង រោងចក្រ វឌ្ឍនៈប្រ៊ូវើរ សង្កាត់ព្រៃកឯង ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ 3-4 FEB 2024/7:00 7:00 PM'

May be an image of 4 people and text that says 'V-ACTIVE SPORTS Krud KUN KHMER ទទក ម៉ានូ សិល្យ VS ទុយ 85 មីនឡាក KG D KRUD FRIENDLY MATCH THE BATTLE OF KINGS ទីតាំងខាងត្បូង រោងចក្រ វឌ្ឍនៈប្រូវើរី សង្កាត់ព្រៃកឯង ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ 3-4 កុម្ភ 2024/ 2024/7:00យប់ 7:00'

May be an image of 4 people and text that says 'Krud VACTIVE KUN KHMER ទទក ឡូង ពិសិទ្ធ ណាវី ឆាជាពលៃ 51 KG JD KRUD GROUP STAGE THE BATTLE OF KINGS ទីតាំងខាងត្បូង រោងចក្រ វឌ្ឍនៈប្រូវើរី សង្កាត់ព្រៃកឯង ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ 3-4 កុម្ភៈ 2024/ 7:00 យប់'

May be an image of 4 people and text that says 'Krud V-ACTIVE SPORTS CAMBODIA ទទក KUN KHMER សំលេក VS ណងហ្វាង 51KG D KRUD GROUP STAGE THE BATTLE OF KINGS ទីតាំងខាងត្បូង រោងចក្រ វឌ្ឍនៈប្រូវើរី សង្កាត់ព្រៃកឯង ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ 3-4 កុម្ភៈ 2024 7:00 យប់'

May be an image of ‎4 people and ‎text that says '‎Krud V-ACTIVE SPORTS KUN KHMER ទទក 人ب ឡុង VS សេងថង រិទ្ធី សូជាតិ 63.5KG JD KRUD FRIENDLY MATCH THE BATTLE OF KINGS ទីតាំងខាងត្បូង រោងចក្រ វឌ្ឍនៈប្រូវើរី សង្កាត់ព្រៃកឯង ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ 3-4 កុម្ភៈ 2024/ 7:00 យប់‎'‎‎

May be an image of 4 people and text that says 'Krud V-ACTIVE পOরাট YALANMA ទទក KA KUN KHMER ជ័យ គឺមហុង VS នូវ វណ្ណឺ 54KG 54 KG JD KRUD FRIENDLY MATCH THE BATTLE OF KINGS ទីតាំងខាងត្បូង រោងចក្រ វឌ្ឍនៈប្រូវើរ សង្កាត់ព្រៃកឯង ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ 3-4 កុម្ភ 2024 7:00 យប់'

May be an image of 4 people and text that says 'V-ACTIVE SPORTS Krud ទទក KUN KHMER លីវិទ្ធី vs យូណាបូរាក 73 KG D KRUD 好料品崎料 FRIENDLY MATCH THE BATTLE OF KINGS ទីតាំងខាងត្បូង រោងចក្រ វឌ្ឍនៈប្រូវើរី សង្កាត់ព្រែកឯង ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ 3-4 កុម្ភៈ 2024/ 7:00 យប់'

May be an image of 4 people and text that says 'Krud V-ACTIVE SPORTE ទទក KUN KHMER លី សុខា VS បាន លឹម 54 KG UD KRUD GROUP-STAGE GROUP THE BATTLE OF KINGS ទីតាំងខាងត្បូង រោងចក្រ វឌ្ឍនៈប្រូវើរី សង្កាត់ព្រៃកឯង ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ 3-4 កុម្ភៈ 2024/ 7:00 យប់'

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង